Сделка на деня
Мистерията на къщата с часовника
10.80 лв.

Бозайниците, важни за опазване в България

Издателство Dutch Mammal Society VZZ, 2007 г. Твърди корици

Бозайниците, важни за опазване в България
Представянето на българските бозайници e от европейско и световно значение за опазване на биоразнообразието е в основата на създаването на тази книга. Тя е структурирана в две основни части - обща и специална. Общата част представя характеристиката на бозайниците и запознава читателите подробно с полевите методи за изучаване и разпознаване на бозайници. Отделя се значително внимание и на историческите аспекти на формиране на фауната - интересен разказ за появата и разпространението на различните групи бозайници на територията на България. В тази част е представена и съвременната фауна на бозайниците у нас с описание на техния видов състав, видово богатство и природозащитен статус. Въведени и разяснени са основни природозащитни понятия. Общата част завършва с описание на зоогеографските особености, разпространението и териториалната фаунистична диференциация на съвременните бозайници. След подробна характеристика на бозайната фауна по зоогеографски райони авторите предлагат и регионални оценки на природозащитното й състояние в България.
Втората част на книгата представя серия от очерци за консервационно значимите бозайници на България. Това са онези видове, които определят състоянието на нашите екосистеми и са защитени по силата на международни споразумения или от националното ни законодателство. Книгата отделя голямо внимание именно на консервационно значимите бозайници, защото тяхното опазване има по-широко природозащитно послание. С интереса, който предизвикват, бозайниците са най-добрите посланици на идеята за цялостна защита на изчезващата дива природа. За да се постигне реалното опазване на видовете и природата като цяло, е необходимо да се прилагат разнообразни и най-важното, комплексни природозащитни стратегии. Това изисква приемане на национална политика за природосъобразно управление на обработваемите земи, пасищата, горите, водоемите, дивеча, рибата, лечебните и декоративните растения.
Представената в настоящата книга информация за консервационно значимите бозайници ще позволи на хората, вземащи решения, на политиците и на учените да предприемат ясно насочени действия за запазване на разнообразието от бозайници в България. Описвайки в детайли най-застрашените и интересни видове, за чието съхраняване страната ни носи отговорност и в международен план, давайки идея за необходимите мерки за защита, тази книга осигурява и база са сравнение и измерване на успеха на бъдещите природозащитни мерки.

Още информация

  • Година на издаване: 2007
  • Брой страници: 330
  • ISBN: 9789073162938
  • Размери: 21.00x29.00 см.